Loading...

 • slider-image
  เทศบาลตำบลเวียงตาล
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล
 • slider-image
  เทศบาลตำบลเวียงตาล
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล
 • slider-image
  เทศบาลตำบลเวียงตาล
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล
 • slider-image
  เทศบาลตำบลเวียงตาล
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล
 • slider-image
  เทศบาลตำบลเวียงตาล
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเวียงตาล

ภาพการมอบสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิต

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ ให้ญาติ พ่อหลวงยงศ์ จันทร์ป๊อก หมู่ที่1 บ้านสันทราย

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ ให้ญาติ นายทวี จินะ หมู่ที่ ๒ บ้านเหล่า

ภาพวางหรีด ให้ญาติ แม่ตุ้มมา ถานันต๊ะ หมู่ที่ ๔ บ้านยางอ้อย

ภาพวางหรีด ให้ญาติ นางไป่ ตุ้ยหนึ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านสันทราย

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ ให้ญาติ พ่อหลวงมา สุขเมือง หมู่ที่ ๔ บ้านยางอ้อย

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ เงินค่าปลงศพ มอบเงินสวัสดิการ ค่าปลงศพ ให้ญาติ นาง สุดา เขียววงค์ตัน

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ นายอารีย์ ป้อหล้า หมู่ ๒ บ้านเหล่า / มอบหรีด/เงินค่าปลงศพ แม่บัวเขียว ใหม่ยศ หมู่ ๑๐ บ้านดอน

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ แม่สมจิตร คำอ้ายหมู่ / มอบหรีด แม่หลวงหมา ติ๊บอ้อย หมู่ ๑๑ บ้านยางอ้อยใต้

ภาพวางหรีดและมอบพวงรีดและมอบเงินค่าปลงศพ นายคำ ใหม่ทรายเปียง หมู่ ๑๑ บ้านยางอ้อยใต้

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ แม่น้อย คำใต้ หมู่ ๕ บ้านหัววัง

ภาพวางหรีดและมอบเงินค่าปลงศพ พ่อปัน ธรรมใจ หมู่ ๑๑ บ้านยางอ้อยใต้